NCERT-oplossingen voor klasse 9 Geschiedenis Sociale wetenschappen Hoofdstuk 1 Franse Revolutie (2023)

NCERT-oplossingen voor geschiedenis van klasse 9 Hoofdstuk 1 - CBSE Download gratis pdf

NCERT-oplossingen voor klasse 9 Geschiedenis Hoofdstuk 1 - De Franse Revolutieworden hier aangeboden om studenten te helpen studeren en zich voor te bereiden op hun CBSE-examens. De Franse Revolutie was een periode in Frankrijk waarin het volk de monarchie omver wierp en de controle over de regering overnam. De revolutie begon in 1789 en eindigde eind jaren 1790. Voordat deFranse RevolutieToen de Fransen begonnen, waren ze verdeeld in sociale groepen of ‘landgoederen’. De sociale en politieke structuur van de Fransen veranderde volledig na de Franse Revolutie. Alle concepten die verband houden met de Franse Revolutie worden genoemd in deNCERT-oplossingenvoor klas 9 Geschiedenis Hoofdstuk 1, zodat leerlingen het niet moeilijk vinden om de vragen uit het leerboek op te lossen. Er is een kans datNCERT-leerboekEr kunnen vragen worden gesteld tijdens het CBSE-examen.

Wees hiermee een stap vooruit in je studieNCERT-oplossingen voor klasse 9Geschiedenis die goed gestructureerd en uitgebreid is.

Hoofdstuk 1 De Franse Revolutie

 • Hoofdstuk 1 De Franse Revolutie
 • Hoofdstuk 2 Socialisme in Europa en de Russische revolutie
 • Hoofdstuk 3 Nazisme en de opkomst van Hitler
 • Hoofdstuk 4 Bosbouw en kolonialisme
 • Hoofdstuk 5 Pastoralisten in de moderne wereld

Download NCERT-oplossingen voor klasse 9 Geschiedenis Hoofdstuk 1 De Franse Revolutie

NCERT-oplossingen voor klasse 9 Geschiedenis Hoofdstuk 1 - De Franse Revolutie

De oplossingen voor hoofdstuk 1 van India en de hedendaagse wereld worden hieronder gegeven. Studenten moeten dit ook controlerenNCERT-oplossingen voor geschiedenis van klasse 9voor andere hoofdstukken.

NCERT Solutions – Geschiedenis van de sociale wetenschappen Hoofdstuk 1

Oefening pagina nr. 24

1. Beschrijf de omstandigheden die hebben geleid tot het uitbreken van revolutionair protest in Frankrijk.

Antwoord:

Toen koning Lodewijk XVI tot nieuwe koning werd gezalfd, vond hij een lege schatkist. Lange jaren van oorlog hadden de financiële middelen van Frankrijk uitgeput. Bovendien waren er de kosten voor het onderhouden van een extravagant hof in het paleis van Versailles. Frankrijk had de dertien Amerikaanse koloniën geholpen onafhankelijk te worden van hun gemeenschappelijke vijand, Groot-Brittannië. De oorlog voegde ruim een ​​miljard levens toe aan een schuld die al was opgelopen tot ruim twee miljard levens. Kredietverstrekkers die krediet verstrekten, begonnen 10 procent rente op leningen in rekening te brengen. De Franse regering moest dus een steeds groter percentage van haar begroting uitsluitend aan rentebetalingen besteden. Om de reguliere uitgaven te dekken, zoals de kosten voor het in stand houden van een leger, werden de rechtbanken, overheidskantoren en universiteiten steeds moeilijker. Het verhogen van de belastingen was niet voldoende, omdat de Franse samenleving in 3 standen was verdeeld en alleen de 3e stand belasting hoefde te betalen. De 1e stand en de 2e stand betaalden geen belasting. De bevolking van Frankrijk groeide ook enorm. Dit leidde tot een snelle toename van de vraag naar voedselgranen. De graanproductie kon de vraag niet bijhouden. Dus steeg de prijs van brood, het hoofdvoedsel van de meerderheid, snel. De meeste arbeiders werkten als arbeiders in werkplaatsen, waarvan de eigenaar hun loon vaststelde. Maar de lonen hielden geen gelijke tred met de prijsstijging. De kloof tussen arm en rijk werd dus groter. Al deze factoren leidden tot het uitbreken van de Franse Revolutie.

2. Welke groepen in de Franse samenleving profiteerden van de revolutie? Welke groepen werden gedwongen de macht uit handen te geven? Welke delen van de samenleving zouden teleurgesteld zijn geweest over de uitkomst van de revolutie?

Antwoord:

De Franse samenleving was verdeeld in 3 standen. De derde stand profiteerde het meest. De derde stand bestond uit boeren, ambachtslieden, kleine boeren, landloze arbeiders, bedienden, grote zakenlieden, kooplieden, gerechtsfunctionarissen, advocaten enz. De groepen die gedwongen werden de macht af te staan ​​waren de mensen die tot de 1e en 2e stand behoorden. Deze mensen hadden bij hun geboorte bepaalde privileges genoten. Met de revolutie verloren de mensen in de eerste en tweede stand hun privileges. Omdat ongelijkheid een van de grondoorzaken van de revolutie was, probeerde de revolutie gelijkheid in de samenleving te brengen.

3. Beschrijf de erfenis van de Franse Revolutie voor de volkeren van de wereld in de negentiende en twintigste eeuw.

Antwoord:

De ideeën van vrijheid en democratische rechten zijn de belangrijkste erfenissen van de Franse revolutie. Deze verspreidden zich in de negentiende eeuw vanuit Frankrijk naar de rest van Europa, waar de feodale systemen werden afgeschaft. Gekoloniseerde mensen herwerkten het idee van vrijheid uit gebondenheid in hun bewegingen om een ​​soevereine natiestaat te creëren. Tipu Sultan en Ram Mohan Roy zijn twee voorbeelden van individuen die reageerden op de ideeën afkomstig uit het revolutionaire Frankrijk.

4. Stel een lijst op van de democratische rechten die we vandaag de dag genieten en waarvan de oorsprong terug te voeren is op de Franse Revolutie.

Antwoord:

De lijst met democratische rechten is

 1. Vrijheid van meningsuiting
 2. Vrijheid van meningsuiting
 3. Persvrijheid
 4. Afschaffing van de censuur
 5. Actief kiesrecht
 6. Afschaffing van de slavernij
 7. Recht op vrijheid
 8. Recht op eigendom
 9. Recht op veiligheid
 10. Recht op onderwijs
 11. Echtscheidingswetten

5. Bent u het eens met de opvatting dat de boodschap van universele rechten vol tegenstrijdigheden zat? Uitleggen.

Antwoord:

Hoewel er ‘Universele Rechten’ staat, werden vrouwen helaas buitengesloten van de beloofde fundamentele rechten. Ze hadden niet dezelfde rechten als mannen. Ze hadden geen recht op vrijheid, eigendom, veiligheid en vooral op verzet tegen onderdrukking. Bij het formuleren van wetten hadden vrouwen geen enkele vertegenwoordiging. Vrouwen hadden, afhankelijk van hun capaciteiten, geen recht op alle eer en publieke werkgelegenheid.

6. Hoe zou je de opkomst van Napoleon verklaren?

Antwoord:

Napoleon Bonaparte kroonde zichzelf tot keizer van Frankrijk. Hij begon buurlanden te veroveren door oorlogen tegen hen te voeren. Hij zag zichzelf als een modernisator van Europa. Hij introduceerde veel wetten, zoals de bescherming van privé-eigendom en een uniform systeem van maten en gewichten, voorzien door het decimale systeem. Veel van zijn maatregelen brachten de revolutionaire ideeën van vrijheid en moderne wetten naar andere delen van Europa. Dit had een positieve impact op mensen lang nadat hij als keizer werd onttroond toen hij uiteindelijk werd verslagen in de Slag bij Waterloo.

Hoofdstuk 1 – Samenvatting van de Franse Revolutie

Hoofdstuk 1 vanNCERT Sociale wetenschappengeschiedenisleerboek – Indian and the Contemporary World-I heeft de titel ‘Franse Revolutie.’ De monarchie van Frankrijk werd beëindigd door de Franse revolutie. Een samenleving gebaseerd op privileges maakte plaats voor een nieuw bestuurssysteem. Studenten zullen de aard van de Franse samenleving in het midden van de 19e eeuw lezen.

De studenten maken ook kennis met de volgende onderwerpen:

1. Franse samenleving aan het einde van de achttiende eeuw

 1. De strijd om te overleven
 2. Hoe een bestaanscrisis ontstaat
 3. Een groeiende middenklasse overweegt een einde aan de privileges

2. Het uitbreken van de revolutie

 1. Frankrijk wordt een constitutionele monarchie

3. Frankrijk schaft de monarchie af en wordt een republiek

 1. Het schrikbewind
 2. Een directory regeert Frankrijk

4. Hebben vrouwen een revolutie gekend?

 1. De afschaffing van de slavernij
 2. De revolutie en het dagelijks leven

‘India and the Contemporary World-I’ is een belangrijk boek voor het vak Sociale Wetenschappen van klasse 9. Afgezien van dit hoofdstuk, de volledige set vanNCERT-oplossingen voor klasse 9 sociale wetenschappenwordt gegeven in het gelinkte artikel. Studenten kunnen de pdf met oplossingen raadplegen en eenvoudig downloaden via de gegeven links, en kunnen ook offline beginnen met oefenen.

Veelgestelde vragen over NCERT-oplossingen voor geschiedenis van klasse 9 Hoofdstuk 1

Q1

Is hoofdstuk 1 van NCERT Solutions for Class 9 History belangrijk voor het CBSE-examen?

Ja, hoofdstuk 1 vanNCERT-oplossingen voor klasse 9Geschiedenis is net zo belangrijk als de andere hoofdstukken voor het CBSE-examen. Het overslaan van dit hoofdstuk door studenten kan dus leiden tot lage cijfers op het examen. Daarom moeten studenten de belangrijkste onderwerpen van alle hoofdstukken regelmatig grondig oefenen en herzien om te slagen voor het CBSE-examen. Door naar deze NCERT-oplossingen te verwijzen, kunnen studenten hun conceptuele kennis en analysevaardigheden verbeteren die van vitaal belang zijn vanuit het oogpunt van het examen.

Vraag 2

Wat zijn de onderwerpen die leerlingen kunnen leren uit hoofdstuk 1 van NCERT Solutions for Class 9 History?

Vanaf hoofdstuk 1 vanNCERT-oplossingenvoor geschiedenis van klas 9 kunnen studenten leren over onderwerpen als -
1. Franse samenleving aan het einde van de achttiende eeuw
a) De strijd om te overleven
b) Hoe een bestaansminimumcrisis ontstaat
c) Een groeiende middenklasse overweegt een einde aan de privileges
2. Het uitbreken van de revolutie
a) Frankrijk wordt een constitutionele monarchie
3. Frankrijk schaft de monarchie af en wordt een republiek
a) Het schrikbewind
b) Een directory regeert Frankrijk
4. Hebben vrouwen een revolutie gekend?
a) De afschaffing van de slavernij
b) De revolutie en het dagelijks leven

Q3

Wat is de lijst met democratische wetten die voortkwamen uit de Franse Revolutie, zoals besproken in NCERT Solutions for Class 9 History Chapter 1?

De lijst met democratische rechten die afkomstig zijn uit de Franse Revolutie zijn:
1. Vrijheid van meningsuiting
2. Vrijheid van meningsuiting
3. Persvrijheid
4. Afschaffing van censuur
5. Stemrecht
6. Afschaffing van de slavernij
7. Recht op vrijheid
8. Recht op eigendom
9. Recht op veiligheid
10. Recht op onderwijs
11. Echtscheidingswetten

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Golda Nolan II

Last Updated: 19/11/2023

Views: 5966

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Golda Nolan II

Birthday: 1998-05-14

Address: Suite 369 9754 Roberts Pines, West Benitaburgh, NM 69180-7958

Phone: +522993866487

Job: Sales Executive

Hobby: Worldbuilding, Shopping, Quilting, Cooking, Homebrewing, Leather crafting, Pet

Introduction: My name is Golda Nolan II, I am a thoughtful, clever, cute, jolly, brave, powerful, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.