Een schreeuw uit het hart: "Leid ons niet in verzoeking" (2023)

Leid ons niet in verzoeking; maar verlos ons van het kwade(Matteüs 6:13). Dit is een schreeuw uit ons hart. Bewust van onze broosheid en zwakheid, verlangen we ernaar nooit in verleiding te komen. Want zonder Gods helpende hand, weet ik hoe snel ik zal vallen. Toch worden we tijdens deze reis voortdurend blootgesteld aan verleidingen. Het is maar al te gemakkelijk voor mijn hart om voor de gek gehouden te worden. Mijn hart verlangt te veel, en al te snel wordt mijn hart bedrogen door zijn eigen verlangens. Toch weten we dat het niet God is die ons op de proef stelt.Laat me niemand vertellen wanneer ze verleid worden, ik word verleid door God, want God kan niet verleid worden door kwaad,Maar ieder mens komt in verleiding wanneer hij wordt afgeleid en verleid door zijn eigen begeerte(Jakobus 1:13-14). God is dus niet de verleider; Hij laat ons echter verleiden om ons geloof in Hem te vergroten.

Jezus kreeg te maken met verleiding toen de Geest hem de woestijn in leidde.Toen werd Jezus door de Geest de woestijn in geleid om door de duivel verzocht te worden(Matteüs 4:1). Hij overwon de verleiding. Toch was hij zich terdege bewust van de moeilijkheden waarmee zijn volgelingen te maken hadden. Verleidingen zouden over hen komen; want hun hart was nog niet volmaakt. In momenten van grote voorspoed en momenten van grote nood heeft het hart de neiging zich af te wenden van de Geest van God. Op momenten van zelfgenoegzaamheid of grote pijn hebben we de neiging ons terug te trekken uit de controle van de geest over ons hart. Dan probeert onze menselijke natuur de troon te bemachtigen. De verleidingen woeden. Bovendien verlangt Satan in tijden van grote geestelijke overwinningen naar onze nederlaag. Verleidingen overspoelen ons hart en onze geest. Daarom is dit deel van het gebed een schreeuw uit het hart, in het besef dat we zonder zijn ondersteunende hand zullen falen.

Als de verleiding komt

Hoewel ons hart het uitschreeuwt: "Laat me alsjeblieft niet in verleiding komen, want ik weet dat ik te zwak ben om te overwinnen"; maar tegelijkertijd roepen we: "Verlos ons van het kwaad." Laat mijn egocentrische hart niet zegevieren, Heer! Van u is het koninkrijk! Heers in mijn hart!

Toen Jezus tot Petrus sprak en hem vertelde over zijn eigen dreigende verleiding om Christus te verloochenen, zei hij:Simon, Simon, zie, Satan wilde dat je je zou ziften als tarwe:Maar ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zal verzwakken. En als je bekeerd bent, versterk dan je broeders(Lucas 22:31-32). Satan dacht dat hij het geloof van Petrus kon vernietigen door de verleiding die hem werd aangeboden. Oh ja, zoals we zo vaak doen; Peter faalde in de verleiding. Christus herstelde hem echter. Zijn geloof heeft niet gefaald! Sterker nog, het werd sterker toen hij met een gebroken, nederig hart tot Jezus kwam aan de kust van Galilea. Zelfs als we de verleiding niet doorstaan, is Christus er voor ons en bidt. Hij kan ons falen in overwinning veranderen; Als we ons op Hem richten. Hij is de overwinning die we niet alleen kunnen behalen.

Geen verleiding heeft u gegrepen, behalve die welke normaal is voor de mens. Maar God is getrouw, die u niet meer zal laten verzoeken dan u kunt; maar zal er ook een maken met de verleidingWeg,naarOntsnappenzodat je het kunt verdragen(10. Korinthe 13:XNUMX).

De reinigende beproevingen van de verleiding

Hoewel ons hart het uitschreeuwt: Leid mij niet in gebieden van verleiding; Toch weten we dat we een Heiland hebben die ons zal beschermen tegen de vernietiging van het kwaad. Hij betaalde de prijs van onze zonden door zijn offerandelijke dood aan het kruis. Bovendien is zijn opstanding de overwinning op zonde en dood voor allen die op hem vertrouwen als Heiland en Heer. Om deze reden kunnen we zeggen zoals James heeft geïnstrueerd.

Mijn broers vinden het geweldig als je bezwijkt voor verschillende verleidingen.Dit wetende, werkt de inspanning van uw geloof geduld.Maar laat geduld haar volmaakte werk hebben, opdat u volmaakt en volmaakt moogt zijn, en het u niet ontbreekt... Gezegend is de man die verzoeking doorstaat; want als hij verzocht wordt, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heer heeft beloofd aan hen die hem liefhebben.Jakobus 1:2-4, 12

(Video) Stef Bos - Recht uit het hart | Beste Zangers 2020

Mijn hart schreeuwt het uit: "Laat me niet in verzoeking komen, want ik ben zwak." Maar Gods antwoord, zelfs in de beproevingen, is: "Ik heb jou."

De stappen van een goed mens worden bevolen door de Heer, en hij verheugt zich in zijn wandel. Zelfs als hij valt, wordt hij niet helemaal op de grond geworpen; want de Heer ondersteunt hem met zijn hand.(Psalm 37:23-24). Godzijdank word ik gedragen door Jezus Christus. Hij heeft mij in zijn gerechtigheid gehuld; dat al mijn vroegere, huidige en toekomstige zonden bedekt zijn door het bloed van Christus.

Hoewel mijn hart schreeuwt om de verleiding niet onder ogen te zien; Ik weet dat Christus bidt voor mijn geloof. Mijn enige hoop op overwinning ondanks verleiding is geworteld in Jezus Christus, mijn Heiland en Koning.

1 Petrus 1:3-9

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die volgens zijn overvloedige barmhartigheden ons opnieuw een levende hoop heeft doen ontstaan ​​door de opstanding van Jezus Christus uit de doden,Op een onvergankelijke en onbezoedelde en onsterfelijke erfenis die voor u is gereserveerd in de hemel,Die worden bewaard door de kracht van Goddoor geloof tot redding die gereed is om in de laatste dagen geopenbaard te worden.

Waarover u zich zeer verheugt, ook al wordt u nu, indien nodig, een tijdje geteisterd door verschillende verleidingen:Dat de beproeving van uw geloof, dat veel kostbaarder is dan goud, dat vergaat zelfs als het door vuur beproefd wordt, mag blijken tot lof, eer en glorie bij de verschijning van Jezus Christus. Je houdt van hem die je niet hebt gezien; in wie je, hoewel je hem nu niet ziet, je in het geloof verheugt met een onuitsprekelijke vreugde en vol heerlijkheid:Ontvang het einde van uw geloof, zelfs de redding van uw zielen.

TWETEN

[bctt tweet=“Mijn hart huilt, ik ben zwak. Ik heb echter hoop op de overwinning wanneer ik met verleiding wordt geconfronteerd; omdat ik verankerd ben en vastgehouden door Jezus Christus en Hem alleen!" Gebruikersnaam = "effiedarlene"]

[tweetthis]God is de overwinning die we niet alleen kunnen behalen[/tweetthis]

(Video) Uit elkaar by Lieke van 't Veer - Lyrics

[bctt tweet=” Mijn hart schreeuwt het uit: “Laat me niet in verleiding komen, want ik ben zwak.” Maar zelfs in de beproevingen is Gods antwoord: “Ik heb jou.” Gebruikersnaam = “effiedarlene”]

[tweetthis]Peter heeft gefaald. Maar Christus herstelde hem en zijn geloof faalde niet! [/tweet dit]

[bctt tweet=” Zelfs als we de verleiding niet kunnen weerstaan, is Christus er om voor ons te bidden. Hij kan ons falen absorberen en er een overwinning van maken." username="effiedarlene"]

KENT U CHRISTUS ALS UW REDDER?

Als u Jezus Christus niet als uw Verlosser kent, verzoek ik u dringend om naar mijn titelpagina te gaanHoe gered te wordendoor erop te klikkenKoppeling.Er is niets belangrijker dan dat; Want Hij is de weg, de waarheid en het leven. Dus ik dring er bij u op aan om hem vandaag te zoeken.

GEBED NODIG IN NOOD?

Als je een gebedsverzoek hebt, mail me dandoor hier te klikken

Ook als je me je verhaal of gedachten wilt vertellencommentaar hier

boeken beschikbaar

Als je meer wilt weten over boeken die ik heb geschreven. Klik dan op deze link om een ​​wereld van te ontdekkenmiddelen boeken.

(Video) LiVV (Lieke van 't Veer) - Uit elkaar 2.0 (Yes-R cover) (Officiele video)

Of je kunt al mijn boeken vinden op Amazon.com, zoek gewoon naar Effie Darlene Barba. Of klik hierKoppelingdaar naartoe te brengen

Klik ook voor inspirerende foto's of woonaccessoireshier.

Eerdere berichten over het Onze Vader

Hoe je anderen echt kunt vergeven voor hun overtredingen

Is je hart echt gebroken door je zonde?

Waar vraag je God eigenlijk om?

Meent u het als u bidt dat uw wil geschiede?

Hoe te leven in vreugdevolle afwachting van het Koninkrijk van God

(Video) Rob de Nijs - Het Werd Zomer (June 21, 1977) • TopPop

Hoe God werkelijk te eren: Uw naam zij geheiligd

Wat is de betekenis van het hebben van een hemelse Vader?

Kent u God werkelijk als Vader?

Hoe belangrijk is het Onze Vader?

GEDICHTEN

Hoe een leven van genade te leiden als een liefhebber van God

© Effie Darlene Barba, 2018
Openbaarmaking van materiële connectie: ik heb geen vergoeding ontvangen voor het schrijven van dit bericht. Ik heb geen materiële band met de merken, producten of diensten die ik heb genoemd, behalve mijn eigen boeken. Ik doe deze openbaarmaking in overeenstemming met Federal Trade Commission 16 CFR Part 255: “Gidsen voor het gebruik van onderschrijvingen en getuigenissen in advertenties.

(Video) Racoon - Geef Je Hart Niet Zomaar Weg

Samengebonden

Videos

1. Tino Martin – Recht Uit Mijn Hart (officiële videoclip)
(Tino Martin)
2. Mijn Hart Schreeuwt Het Uit
(Frank van Etten - Topic)
3. Miss Montreal - Door de wind | Beste Zangers 2020
(AVROTROS)
4. Rob de Nijs - L.A.T.
(Peter Fidder)
5. Artiesten met een Hart - Hand In Hand - 1992
(qqtwee)
6. Snelle - Smoorverliefd (prod. Donda Nisha)
(ROQ 'N ROLLA Music)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: The Hon. Margery Christiansen

Last Updated: 30/06/2023

Views: 5325

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: The Hon. Margery Christiansen

Birthday: 2000-07-07

Address: 5050 Breitenberg Knoll, New Robert, MI 45409

Phone: +2556892639372

Job: Investor Mining Engineer

Hobby: Sketching, Cosplaying, Glassblowing, Genealogy, Crocheting, Archery, Skateboarding

Introduction: My name is The Hon. Margery Christiansen, I am a bright, adorable, precious, inexpensive, gorgeous, comfortable, happy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.